1. Databeskyttelse i overblik

Generelle noter

De følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved, at du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis information om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket med hensyn til dette og andre spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Tredjeparts analyseværktøjer og værktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive analyseret statistisk. Det sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. hosting og indholdsleveringsnetværk (CDN)

Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige data, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på hosters servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktlige data, kontaktoplysninger, navne, adgang til hjemmesider og andre data, der genereres via en hjemmeside.

Hosteren anvendes med henblik på kontraktopfyldelse over for vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, lit. b DSGVO) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud fra en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO).

Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine serviceforpligtelser, og vil følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

Vi bruger følgende hoster:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Indgåelse af en kontrakt om bestilt behandling

For at sikre en behandling, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen, har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores hoster.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, som du kan identificeres personligt med. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-mail: dispo@direkt1.com

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, vil dine personlige data forblive hos os, indtil formålet med at behandle dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at gemme dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde slettes dataene, når disse grunde ikke længere gælder.

Bemærkninger om dataoverførsel til USA

Blandt andet er værktøjer fra virksomheder med base i USA integreret på vores hjemmeside. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til de respektive virksomheders servere i USA. Vi vil gerne påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at udlevere personlige data til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VÆGTIGE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21(1) DSGVO).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 (2) I DEN TYSKE DATABESKYTTELSESLOV).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af brud på GDPR skal registrerede have ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdsplads eller det sted, hvor det påståede brud fandt sted. Retten til at appellere berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket til dette formål og for yderligere spørgsmål om emnet personlige data.

Ret til at begrænse behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Til dette formål kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, som vi har, vil vi normalt have brug for tid til at verificere dette. Så længe gennemgangen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning.
  • Hvis du ønsker at gøre indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 DSGVO, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvis interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må sådanne data – ud over at blive gemt – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort inden for rammerne af aftrykspligten, til fremsendelse af reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er anmodet om. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, for eksempel via spam-e-mails.

4. dataindsamling på denne hjemmeside

Småkager

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og beskadiger ikke din terminal. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din terminalenhed. Sessionscookies slettes automatisk, når dit besøg er slut. Permanente cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsfirmaer også blive gemt på din terminal, når du besøger vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, du har anmodet om (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a). 1 liter. f DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, informerer vi dig separat om dette inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og beder om nødvendigt om dit samtykke.

Cookie-samtykke med Borlabs Cookie

Vores hjemmeside bruger Borlabs Cookies cookie-samtykke-teknologi til at indhente dit samtykke til at gemme visse cookies i din browser og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Leverandøren af denne teknologi er Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (herefter Borlabs).

Når du går ind på vores hjemmeside, gemmes en Borlabs cookie i din browser, som gemmer de samtykker, du har givet, eller tilbagekaldelsen af disse samtykker. Disse data deles ikke med Borlabs’ cookieudbyder.

De indsamlede data gemmes, indtil du beder os om at slette dem eller selv sletter Borlabs cookien, eller indtil formålet med at gemme dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede. Detaljer om databehandlingen af Borlabs Cookie kan findes på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Brugen af Borlabs cookie-samtykke-teknologi sker for at indhente de lovmæssigt krævede samtykker til brugen af cookies. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

  • Browsertype og -version
  • Anvendt styresystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende forespørgsler. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6 para. 1 liter. b DSGVO, for så vidt som din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv håndtering af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personoplysninger (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6 para. 1 liter. b DSGVO, for så vidt som din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv håndtering af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Kommunikation via WhatsApp

Til kommunikation med vores kunder og andre tredjeparter bruger vi bl.a. instant messaging-tjenesten WhatsApp. Udbyderen er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen foregår via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), som forhindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i at få adgang til kommunikationsindholdet. WhatsApp får dog adgang til metadata, der skabes i løbet af kommunikationsprocessen (f.eks. afsender, modtager og tidspunkt). Vi vil også gerne påpege, at WhatsApp ifølge sin egen erklæring deler personlige data om sine brugere med sit moderselskab Facebook, som er baseret i USA. Yderligere oplysninger om databehandling kan findes i WhatsApp’s privatlivspolitik på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp bruges på grundlag af vores legitime interesse i at kommunikere så hurtigt og effektivt som muligt med kunder, interesserede parter og andre forretnings- og kontraktpartnere (art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DSGVO). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres databehandlingen udelukkende på grundlag af samtykket; dette kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Kommunikationsindholdet, der udveksles mellem og på WhatsApp, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette det, tilbagekalder dit samtykke til at gemme det, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Vi bruger WhatsApp i varianten “WhatsApp Business”.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Vi har indstillet vores WhatsApp-konti, så de ikke automatisk matcher data med adressebogen på de smartphones, vi bruger.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med WhatsApp.

Brug af WhatsApp

I det omfang du har givet dit samtykke, vil vi behandle din oplyste eller nuværende
personlige data (f.eks. navn, telefonnummer, e-mailadresse osv.).Mailadresse, budbringer
ID, profilbillede, beskeder) til kommunikation vedrørende forberedelsen og
Udførelse af ordrer samt afsendelse af salgsfremmende oplysninger
(f.eks. tilbud, nyhedsbreve) ved hjælp af InstantBeskedertjeneste
“WhatsApp” fra WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Havn, Dublin 2, Irland.


En eksisterende beskedkonto er påkrævet for at bruge denne tjeneste.

Vi vil gerne påpege, at WhatsApp Ireland Limited muligvis har
eventueltpersondata (især metadata om den registrerede).
Kommunikation) til WhatsApp Inc. som også opbevares på servere i lande i
behandles uden for EU (f.eks. USA), hvor der ikke er nogen passende
niveau af databeskyttelse er gældende.

WhatsApp kan dele disse data med andre
Virksomheder inden for og uden for Facebookgruppe af virksomheder.
For mere information, se WhatsApp Business’ privatlivspolitik.
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) og WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacyPolitik). Vi har hverken præcise
Viden om eller indflydelse på databehandling hos WhatsApp Ireland
Limited eller WhatsApp Inc, som er ansvarligansvarlig i henhold til databeskyttelsesloven.

Ud over de modtagere, der allerede er specifikt nævnt ovenfor, bruger vi følgende til vores
Opfyldelse af vores forpligtelser med hjælp fra andre tjenesteudbydere
(Processor).

Bemærk venligst, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage uden atsamtykke til enhver tid uden
for fremtiden ved at give os dit navn og din adresse.
Afbestilling via Whatsapp med en besked om afbestilling eller via
EMail til den adresse, der er nævnt i denne privatlivspolitik eller i vores aftryk.annte E
Mailadresse for den relevante behandling af deres personlige data
dele.

Ovennævnte data gemmes af os i overensstemmelse med de juridiske krav.
slettes, så snart deres samtykke til behandling tilbagekaldes.
bzw. hvis formålet med behandlingen af disse oplysninger er ophørt, eller hvis det ikke er nødvendigt for
formål er ikke påkrævet.

Medmindre dataene slettes, fordi de er nødvendige for andre og lovligt tilladte
formål, skal deres behandling være begrænset til disse formål. formål begrænset. Det vil sige..,
dataene blokeres og ikke behandles til andre formål. Det gælder for eksempel
Data indhentet fra kommercielle eller skatteretlige årsager skal gemmes
eller opbevaring af sådanne data med henblik på at hævde, udøve eller forsvareaf
retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
juridisk person er påkrævet.

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på dette websted for at bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi bruger kun de indtastede data til dette formål med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives fuldt ud. Ellers vil vi afvise registreringen.

Ved vigtige ændringer, f.eks. i tilbuddets omfang eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der er angivet under registreringen, til at informere dig på denne måde.

De data, der indtastes under registreringen, behandles med det formål at gennemføre det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt for at indlede yderligere kontrakter (art. 6, stk. 1, litra b DSGVO).

De data, der indsamles under registreringen, vil blive gemt af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside, og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

5. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for hjemmesidens operatør at analysere de besøgendes adfærd. På den måde modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, opholdets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data kan sammenfattes af Google i en profil, der er tildelt den pågældende bruger eller dennes slutenhed.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til at gemme cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. en DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU’s medlemslande eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobbehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske egenskaber” i Google Analytics til at vise passende reklamer til besøgende på webstedet inden for Googles reklamenetværk. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for de besøgende på webstedet. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google og besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke knyttes til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som vist i punktet “Indsigelse mod dataindsamling”.

Opbevaringsperiode

Data, der gemmes af Google på bruger- og hændelsesniveau, og som er knyttet til cookies, brugeridentifikatorer (f.eks. bruger-ID) eller reklame-ID’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Detaljer kan findes under følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins og værktøjer

Google Web Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til ensartet visning af skrifttyper. Google-skrifttyperne er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Google Maps bruges til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og til at gøre det nemt at finde de steder, vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art. 6 Para. 1 liter. en DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Flere oplysninger om håndteringen af brugerdata kan findes i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om de data, der indtastes på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular), er lavet af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på baggrund af forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på hjemmesiden. Til analyseformål evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, tid brugt af den besøgende på hjemmesiden eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på hjemmesiden bliver ikke gjort opmærksomme på, at der foregår en analyse.

Opbevaring og analyse af dataene er baseret på artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art. 6 Para. 1 liter. en DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om Google reCAPTCHA, se venligst Googles privatlivspolitik og Googles servicevilkår på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. Udbydere af e-handel og betaling

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af det juridiske forhold (lagerdata). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at opkræve betaling for den.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er gennemført, eller forretningsforholdet er ophørt. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Privatlivspolitik

Fragen? Chat mit uns!