1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych znajdującym się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w odniesieniu do tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Zawarcie umowy o przetwarzanie na zlecenie

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadami ochrony danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-mail: dispo@direkt1.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną mieć zastosowanie.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane na serwery odpowiednich firm w Stanach Zjednoczonych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika znajdujące się na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik zakwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli użytkownik chce złożyć sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – poza ich przechowywaniem – przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji żądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka zakupów) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie przedmiotowych plików cookie opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Borlabs Cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce i udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą stronę internetową w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie firmy Borlabs, który przechowuje udzielone przez użytkownika zgody lub informacje o ich odwołaniu. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda od nas ich usunięcia lub sam usunie plik cookie Borlabs, lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystanie z technologii zgody na pliki cookie Borlabs odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO, o ile wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Wniosek przesłany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO, o ile wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania prośby użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Komunikacja za pośrednictwem WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp otrzymuje jednak dostęp do metadanych, które są tworzone w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zauważyć, że WhatsApp, zgodnie z własnym oświadczeniem, udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej firmie macierzystej Facebook, która ma siedzibę w USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp jest używany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszybszej i najskuteczniejszej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; można ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacji wymieniane między użytkownikami i za pośrednictwem WhatsApp pozostają u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Używamy WhatsApp w wariancie „WhatsApp Business”.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Ustawiliśmy nasze konta WhatsApp tak, aby nie dopasowywały automatycznie danych do książki adresowej na używanych smartfonach.

Zawarliśmy z WhatsApp umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Korzystanie z WhatsApp

W zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, będziemy przetwarzać jego ujawnione lub obecne
dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).Pocztaadres, komunikator
ID, zdjęcie profilowe, wiadomości) w celu komunikacji dotyczącej przygotowania i
Realizacja wszelkich zamówień, a także wysyłanie informacji promocyjnych
(np. oferty, newslettery) za pomocą InstantWiadomościusługa
„WhatsApp” firmy WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlandia.


Do korzystania z tej usługi wymagane jest istniejące konto do obsługi wiadomości.

Chcielibyśmy zauważyć, że WhatsApp Ireland Limited może mieć
ewentualniedane osobowe (w szczególności metadane osoby, której dane dotyczą).
Communication) na rzecz WhatsApp Inc. które są również przechowywane na serwerach w krajach w
przetwarzane poza UE (np. w USA), w przypadku gdy nie ma odpowiedniego
przeważa poziom ochrony danych.

WhatsApp może udostępniać te dane innym podmiotom
Firmy wewnątrz i na zewnątrz Facebookagrupa firm.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp Business
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) i WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolityka). Nie mamy ani dokładnych
Wiedza o przetwarzaniu danych przez WhatsApp Ireland ani wpływ na to przetwarzanie
Limited lub WhatsApp Inc., która jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych.odpowiedzialny na mocy przepisów o ochronie danych.

Poza odbiorcami wymienionymi powyżej, korzystamy z następujących usług w następujących celach
Wypełnianie naszych zobowiązań z pomocą innych usługodawców
(Procesor).

Należy pamiętać, że użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bezzgody w dowolnym momencie bez
na przyszłość, podając nam swoje imię i nazwisko oraz adres.
Anulowanie przez Whatsapp z wiadomością o treści Anulowanie lub przez
EPocztą na adres wymieniony w niniejszej polityce prywatności lub w naszym nadruku.annte E
Adres pocztowy odpowiedniego podmiotu przetwarzającego jego dane osobowe
udział.

Powyższe dane są przechowywane przez nas zgodnie z wymogami prawnymi.
usunięte, gdy tylko ich zgody na przetwarzanie zostaną cofnięte
bzw. jeżeli cel przetwarzania tych danych przestał mieć zastosowanie lub jeżeli nie jest to konieczne dla
nie są wymagane.

Chyba że dane są usuwane, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów.
ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. cele ograniczone. Tj,
dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład
Dane uzyskane od podmiotów komercyjnych lub ze względów podatkowych muszą być przechowywane
lub przechowywanie takich danych w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń z tytułuroszczeń
roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
wymagana jest osoba prawna.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych ze względów technicznych, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem ustanowionej przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, w celu inicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

5. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą zostać podsumowane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics w celu wyświetlania odpowiednich reklam odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorem reklam Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Mapy Google są używane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://pri vacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Do celów analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nieuprawnionym automatycznym szpiegowaniem i przed spamem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://poli cies.google.com/terms?hl=de.

7. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub pobieranie za nią opłat.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Polityka prywatności

Fragen? Chat mit uns!