1. duomenų apsauga iš pirmo žvilgsnio

Bendrosios pastabos

Šiuose pranešimuose paprastai apžvelgiama, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės šioje svetainėje. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu pateiktoje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Duomenų rinkimas šioje svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Jo kontaktinę informaciją rasite šios svetainės skiltyje.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami jums juos pateikiant mums. Tai gali būti, pavyzdžiui, kontaktų formoje įvesti duomenys.

Kitus duomenis automatiškai arba su jūsų sutikimu renka mūsų IT sistemos, kai lankotės svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į šią svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, galite bet kada atšaukti šį sutikimą ateityje. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Jei turite daugiau klausimų dėl duomenų apsaugos, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis atspaude nurodytu adresu.

Trečiųjų šalių analizės įrankiai ir priemonės

Kai lankotės šioje svetainėje, jūsų naršymo elgesys gali būti statistiškai analizuojamas. Tai dažniausiai daroma naudojant vadinamąsias analizės programas.

Išsamią informaciją apie šias analizės programas rasite šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. prieglobos ir turinio pristatymo tinklai (CDN)

Išorinė priegloba

Šios svetainės prieglobą teikia išorinis paslaugų teikėjas (prieglobos tarnyba). Šioje svetainėje surinkti asmens duomenys saugomi prieglobos paslaugų teikėjo serveriuose. Tai gali būti, be kita ko, IP adresai, kontaktiniai prašymai, meta ir komunikacijos duomenys, sutartiniai duomenys, kontaktiniai duomenys, vardai, prieigos prie svetainės ir kiti duomenys, gauti per svetainę.

Hostingas naudojamas siekiant įvykdyti sutartį su mūsų potencialiais ir esamais klientais (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir siekiant, kad profesionalus paslaugų teikėjas saugiai, greitai ir veiksmingai teiktų mūsų internetinį pasiūlymą (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Mūsų talpykla tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina jos paslaugų teikimo įsipareigojimams vykdyti, ir laikysis mūsų nurodymų, susijusių su šiais duomenimis.

Mes naudojame šią talpyklą:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Sutarties dėl užsakyto tvarkymo sudarymas

Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą atitinkantį tvarkymą, su savo talpykla sudarėme užsakymų tvarkymo sutartį.

3 Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių valdytojai labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga. Jūsų asmeninius duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., susirašinėjimas el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Pastaba apie atsakingą įstaigą

Šios svetainės duomenų valdytojas yra:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrechtas
El. paštas: dispo@direkt1.com

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Laikymo laikotarpis

Jei šioje privatumo politikoje nenurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys pas mus bus saugomi tol, kol išnyks duomenų tvarkymo tikslas. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšauksite sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., saugojimo laikotarpiai pagal mokesčių ar komercinę teisę); pastaruoju atveju duomenys bus ištrinti, kai šios priežastys išnyks.

Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV

Be kita ko, į mūsų svetainę integruotos JAV įsikūrusių įmonių priemonės. Kai šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į atitinkamų bendrovių JAV serverius. Norėtume atkreipti dėmesį, kad JAV nėra saugi trečioji šalis ES duomenų apsaugos teisės prasme. JAV įmonės privalo perduoti asmens duomenis saugumo institucijoms, o jūs, kaip duomenų subjektas, negalite dėl to imtis teisinių veiksmų. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV valdžios institucijos (pvz., žvalgybos tarnybos) tvarko, vertina ir nuolat saugo jūsų duomenis, esančius JAV serveriuose, stebėjimo tikslais. Mes neturime jokios įtakos šiai duomenų tvarkymo veiklai.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu konkrečiais atvejais ir tiesiogine rinkodara (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENŲ TVARKYMAS GRINDŽIAMAS CK 6.2 STRAIPSNIO 1 DALIMI. 6 ABS. 1 LIT. E ARBA F DSGVO, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ KONKREČIA SITUACIJA; TAI TAIP PAT TAIKOMA ŠIOMIS NUOSTATOMIS PAGRĮSTAM PROFILIAVIMUI. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS DUOMENŲ TVARKYMAS, GALIMA RASTI ŠIOJE DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJOJE. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NEBETVARKYSIME, NEBENT ĮRODYSIME ĮTIKINAMAS TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASTIS, KURIOS YRA VIRŠESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA DUOMENYS BUS TVARKOMI SIEKIANT PAREIKŠTI, VYKDYTI AR APGINTI TEISINIUS REIKALAVIMUS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL DSGVO 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU, TURITE TEISĘ BET KADA NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS RINKODAROS TIKSLU; TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS VĖLIAU NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL VOKIETIJOS DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Teisė pateikti apeliacinį skundą nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai pagal jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiajai šaliai bendru, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Šioje svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutėje pasikeičia adresas iš „http://” į „https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Informacija, ištrynimas ir taisymas

Vadovaudamiesi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis šiuo tikslu ir kitais klausimais dėl asmens duomenų nurodytu adresu.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šiuo tikslu bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis atspaude nurodytu adresu. Teisė apriboti duomenų tvarkymą galioja šiais atvejais:

  • Jei ginčijate mūsų turimų jūsų asmens duomenų tikslumą, paprastai mums prireiks laiko jiems patikrinti. Peržiūros laikotarpiu turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys buvo/yra tvarkomi neteisėtai, vietoj ištrynimo galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar įgyvendinti, turite teisę prašyti ne ištrinti, o apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei norite pareikšti prieštaravimą pagal 21 straipsnio 2 dalį, galite pateikti prieštaravimą. 1 DSGVO, turi būti užtikrinta pusiausvyra tarp jūsų ir mūsų interesų. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, tokie duomenys gali būti tvarkomi ne tik saugomi, bet ir tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl Europos Sąjungos ar valstybės narės svarbaus viešojo intereso priežasčių.

Prieštaravimas dėl reklaminių el. laiškų

Prieštaraujame, kad kontaktiniai duomenys, paskelbti vykdant spausdinimo prievolę, būtų naudojami reklaminei ir informacinei medžiagai, kurios aiškiai neprašoma, perduoti. Puslapių valdytojai aiškiai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei reklaminė informacija siunčiama nepageidaujamai, pavyzdžiui, nepageidaujamais elektroniniais laiškais.

4. duomenų rinkimas šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų interneto puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai ir nedaro jokios žalos jūsų galiniam įrenginiui. Jie laikinai saugomi sesijos metu (sesijos slapukai) arba visam laikui (nuolatiniai slapukai) jūsų galiniame įrenginyje. Sesijos slapukai automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Nuolatiniai slapukai lieka saugomi jūsų galiniame įrenginyje tol, kol patys juos ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais, kai įeinate į mūsų svetainę, jūsų galiniame įrenginyje taip pat gali būti išsaugomi trečiųjų šalių bendrovių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jie leidžia mums arba jums naudotis tam tikromis trečiosios šalies bendrovės paslaugomis (pvz., slapukais, skirtais mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes be jų neveikia tam tikros svetainės funkcijos (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami naudotojų elgsenai vertinti arba reklamai rodyti.

Slapukai, kurie yra būtini elektroninio bendravimo procesui vykdyti (būtini slapukai) arba tam tikroms jūsų prašomoms funkcijoms atlikti (funkciniai slapukai, pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) arba svetainei optimizuoti (pvz., slapukai, skirti interneto auditorijai matuoti), saugomi remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f DSGVO, nebent nurodytas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad jo paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimaliai. Jei prašoma sutikimo saugoti slapukus, atitinkami slapukai saugomi tik remiantis šiuo sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas); sutikimą galima bet kada atšaukti.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

Jei slapukus naudoja trečiųjų šalių bendrovės arba analizės tikslais, apie tai jus informuosime atskirai pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją ir, jei reikia, paprašysime jūsų sutikimo.

Sutikimas dėl slapukų su „Borlabs” slapuku

Mūsų svetainėje naudojama „Borlabs Cookie” slapukų sutikimo technologija, kad būtų gautas jūsų sutikimas saugoti tam tikrus slapukus jūsų naršyklėje ir tai dokumentuoti pagal duomenų apsaugos įstatymą. Šios technologijos tiekėjas yra „Borlabs” – Benjaminas A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburgas (toliau – „Borlabs”).

Kai įeinate į mūsų svetainę, jūsų naršyklėje išsaugomas „Borlabs” slapukas, kuriame saugomi jūsų duoti sutikimai arba šių sutikimų atšaukimas. Šiais duomenimis nesidalijama su „Borlabs” slapukų teikėju.

Surinkti duomenys bus saugomi tol, kol paprašysite jų ištrinti arba patys ištrinsite „Borlabs” slapuką, arba kol išnyks duomenų saugojimo tikslas. Įstatymuose numatyti privalomi saugojimo laikotarpiai lieka nepakeisti. Išsamią informaciją apie „Borlabs Cookie” duomenų tvarkymą galima rasti adresu https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

„Borlabs” slapukų sutikimo technologija naudojama siekiant gauti teisiškai būtinus sutikimus dėl slapukų naudojimo. Teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 6 dalis. 1 S. 1 lit. c BDAR.

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai:

  • Naršyklės tipas ir versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Nukreipiančiojo URL
  • Prisijungiančio kompiuterio prie kompiuterio prievado vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pateikti ir optimizuoti savo svetainę – šiuo tikslu turi būti registruojami serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma

Jei siunčiate mums užklausas naudodamiesi kontaktų forma, jūsų užklausos formoje pateiktus duomenis, įskaitant joje nurodytus kontaktinius duomenis, saugosime užklausos tvarkymo tikslais ir tolesnių užklausų atveju. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. b DSGVO, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma.

Kontaktinėje formoje įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomosios teisės aktų nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. b DSGVO, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma.

Duomenys, kuriuos siunčiate mums per užklausas, liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos, ypač teisės aktais nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Bendravimas per „WhatsApp

Bendravimui su klientais ir kitomis trečiosiomis šalimis naudojame, be kita ko, momentinių žinučių paslaugą „WhatsApp”. Teikėjas yra „WhatsApp Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.

Bendravimas vyksta naudojant galutinį šifravimą (peer-to-peer), kuris neleidžia „WhatsApp” ar kitoms trečiosioms šalims gauti prieigos prie bendravimo turinio. Tačiau „WhatsApp” gauna prieigą prie metaduomenų, kurie sukuriami komunikacijos proceso metu (pvz., siuntėjo, gavėjo ir laiko). Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad „WhatsApp”, kaip teigiama jos pačios pareiškime, dalijasi savo naudotojų asmens duomenimis su savo patronuojančiąja bendrove „Facebook”, kuri yra įsikūrusi JAV. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite „WhatsApp” privatumo politikoje adresu: https: //www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

„WhatsApp” naudojama dėl mūsų teisėto intereso kuo greičiau ir veiksmingiau bendrauti su klientais, suinteresuotosiomis šalimis ir kitais verslo ir sutartiniais partneriais (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis). Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik sutikimo pagrindu; jis gali būti bet kada atšauktas ir galioja ateityje.

Bendravimo turinys, kuriuo keičiamasi tarpusavyje ir per „WhatsApp”, lieka pas mus tol, kol paprašysite jį ištrinti, atšauksite savo sutikimą jį saugoti arba nebebus taikomas duomenų saugojimo tikslas (pvz., mums baigus tvarkyti jūsų užklausą). Privalomosios teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Mes naudojame „WhatsApp” variantą „WhatsApp Business”.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Savo „WhatsApp” paskyras nustatėme taip, kad jos automatiškai nesuderintų duomenų su naudojamų išmaniųjų telefonų adresų knyga.

Su „WhatsApp” sudarėme užsakymų tvarkymo sutartį.

„WhatsApp” naudojimas

Jei sutikote, mes tvarkysime jūsų atskleistus arba esamus
asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.).Paštasadresas, pasiuntinys
ID, profilio nuotrauka, pranešimai), skirti bendravimui, susijusiam su pasirengimu ir
bet kokių užsakymų vykdymas ir reklaminės informacijos siuntimas
(pvz., pasiūlymus, naujienlaiškius), naudodami „Instantžinutėmis .paslaugą
„Ką„WhatsApp Ireland Limited” programėlė, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublinas 2, Airija.


Norint naudotis šia paslauga, reikia turėti esamą žinučių siuntimo paskyrą.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad „WhatsApp Ireland Limited” gali turėti
galbūtasmens duomenys (visų pirma duomenų subjekto metaduomenys).
Komunikacija) į „WhatsApp Inc. kuris taip pat saugomas serveriuose šalyse, esančiose
tvarkomi už ES ribų (pvz., JAV), kai nėra tinkamos
vyrauja duomenų apsaugos lygis.

„WhatsApp” gali dalytis šiais duomenimis su kitais.
Įmonės „Facebook” viduje ir išorėjeįmonių grupė.
Daugiau informacijos rasite „WhatsApp Business” privatumo politikoje
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) ir WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolitika). Mes neturime nei tikslių
Žinios apie „WhatsApp Ireland” daromą įtaką duomenų tvarkymui
Limited arba „WhatsApp Inc.”, kuri yra atsakingaatsakinga pagal duomenų apsaugos įstatymus.

Be pirmiau išvardytų gavėjų, mes naudojame šiuos mūsų
Mūsų įsipareigojimų vykdymas pasitelkiant kitus paslaugų teikėjus
(Procesorius).

Atkreipkite dėmesį, kad savo sutikimą galite bet kada atšaukti besutikimą bet kuriuo metu be
ateityje, nurodydami savo vardą, pavardę ir adresą.
Atšaukimas „Whatsapp” žinute su užrašu „Atšaukimas” arba
EPašto adresu, nurodytu šioje privatumo politikoje arba mūsų įspėjime.Annte E
atitinkamo jų asmens duomenų tvarkymo pašto adresas
dalytis.

Minėtus duomenis saugome laikydamiesi teisinių reikalavimų.
ištrinti iš karto, kai tik atšaukiami jų sutikimai tvarkyti duomenis.
bzw. jei šių duomenų tvarkymo tikslas išnyko arba jei jų nebereikia
tikslas nėra privalomas.

Išskyrus atvejus, kai duomenys ištrinami, nes jie reikalingi kitiems ir teisiškai priimtiniems tikslams.
tikslais, jų tvarkymas apsiriboja tik šiais tikslais. ribotos paskirties. T. y.,
duomenys blokuojami ir netvarkomi kitais tikslais. Tai taikoma, pvz.
Duomenys, gauti iš komercinių arba mokesčių teisės aktų tikslais, turi būti saugomi
arba tokių duomenų saugojimas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti.
teisiniams reikalavimams arba kito fizinio ar juridinio asmens teisėms apsaugoti.
reikalingas juridinis asmuo.

Registracija šioje svetainėje

Norėdami naudotis papildomomis svetainės funkcijomis, galite užsiregistruoti šioje svetainėje. Šiuo tikslu įvestus duomenis naudojame tik tam, kad galėtume naudotis atitinkamu pasiūlymu ar paslauga, dėl kurios užsiregistravote. Registruojantis būtina pateikti visą privalomą informaciją. Priešingu atveju atsisakysime registruoti.

Apie svarbius pokyčius, pavyzdžiui, pasiūlymo apimties arba techniškai būtinus pakeitimus, informuojame registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

Registracijos metu įvesti duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti registracijos metu užmegztus naudotojo santykius ir, jei reikia, inicijuoti tolesnes sutartis (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Registracijos metu surinktus duomenis saugosime tol, kol būsite užsiregistravę šioje svetainėje, o vėliau jie bus ištrinti. Įstatymuose numatyti saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę.

5. analizės įrankiai ir reklama

„Google Analytics

Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics” funkcijos. Teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics” leidžia svetainės operatoriui analizuoti svetainės lankytojų elgseną. Tokiu būdu svetainės operatorius gauna įvairius naudojimo duomenis, pavyzdžiui, puslapių peržiūros, buvimo trukmė, naudojamos operacinės sistemos ir naudotojo kilmė. Šiuos duomenis „Google” gali apibendrinti atitinkamam naudotojui arba jo galutiniam įrenginiui priskirtoje charakteristikoje.

„Google Analytics” naudoja technologijas, kurios leidžia atpažinti naudotoją, kad būtų galima analizuoti naudotojo elgseną (pvz., slapukus arba įrenginio pirštų atspaudus). „Google” surinkta informacija apie naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google” serverį JAV ir ten saugoma.

Šios analizės priemonės naudojimas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenys tvarkomi tik remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. DSGVO; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje įjungėme IP anonimizavimo funkciją. Tai reiškia, kad „Google” sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse ir tik tada jį perduos į JAV. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, rengtų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuris yra „Google Analytics” dalis, nebus sujungtas su kitais „Google” duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Galite neleisti „Google” rinkti ir tvarkyti jūsų duomenų atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį rasite šioje nuorodoje: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics” tvarko naudotojų duomenis, rasite „Google” privatumo politikoje: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Darbų apdorojimas

Su „Google” esame sudarę užsakymų tvarkymo sutartį ir visiškai įgyvendiname griežtus Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus, kai naudojame „Google Analytics”.

Demografinės charakteristikos „Google Analytics

Ši svetainė naudoja „Google Analytics” funkciją „demografinės charakteristikos”, kad svetainės lankytojams būtų rodomi tinkami skelbimai „Google” reklamos tinkle. Taip galima kurti ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šie duomenys gaunami iš „Google” interesais pagrįstos reklamos ir trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų. Šių duomenų negalima priskirti konkrečiam asmeniui. Šią funkciją galite bet kada išjungti naudodamiesi „Google” paskyros skelbimų nustatymais arba apskritai uždrausti „Google Analytics” rinkti jūsų duomenis, kaip nurodyta punkte „Nesutikimas dėl duomenų rinkimo”.

Laikymo laikotarpis

„Google” saugomi naudotojo ir įvykio lygmens duomenys, susiję su slapukais, naudotojo identifikatoriais (pvz., naudotojo ID) arba reklamos ID (pvz., „DoubleClick” slapukais, „Android” reklamos ID), po 14 mėnesių bus nuasmeninti arba ištrinti. Išsamią informaciją rasite šioje nuorodoje: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. įskiepiai ir įrankiai

„Google” žiniatinklio šriftai (vietinė priegloba)

Šioje svetainėje naudojami „Google” teikiami vadinamieji žiniatinklio šriftai, skirti vienodam šriftų rodymui. „Google” šriftai yra įdiegti vietoje. Ryšys su „Google” serveriais neįvyksta.

Daugiau informacijos apie „Google” žiniatinklio šriftus rasite adresu https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google” privatumo politikoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

„Google” žemėlapiai

Šioje svetainėje naudojama žemėlapių paslauga „Google Maps”. Teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Norint naudotis „Google” žemėlapių funkcijomis, būtina išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama į „Google” serverį JAV ir ten saugoma. Šios svetainės teikėjas neturi jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.

„Google” žemėlapiai naudojami siekiant patraukliai pateikti mūsų internetinius pasiūlymus ir palengvinti svetainėje nurodytų vietų paiešką. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje. 1 litras. f BDAR. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. DSGVO; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ir https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „Google” privatumo politikoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

„Google” reCAPTCHA

Šioje svetainėje naudojame „Google reCAPTCHA” (toliau – „reCAPTCHA”). Teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„reCAPTCHA” tikslas – patikrinti, ar šioje svetainėje įvestus duomenis (pvz., kontaktinėje formoje) pateikė žmogus, ar automatinė programa. Šiuo tikslu „reCAPTCHA” analizuoja svetainės lankytojo elgesį pagal įvairias charakteristikas. Ši analizė pradedama automatiškai, kai tik svetainės lankytojas įeina į svetainę. Analizės tikslais „reCAPTCHA” vertina įvairią informaciją (pvz., IP adresą, laiką, kurį svetainės lankytojas praleido svetainėje, arba naudotojo atliktus pelės judesius). Analizės metu surinkti duomenys perduodami „Google”.

ReCAPTCHA analizės atliekamos visiškai fone. Svetainės lankytojai nėra informuojami apie tai, kad atliekama analizė.

Duomenų saugojimas ir analizė grindžiami 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą apsaugoti savo interneto pasiūlymus nuo piktnaudžiavimo automatinio šnipinėjimo ir SPAM. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. DSGVO; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA” rasite „Google” privatumo politikoje ir „Google” paslaugų teikimo sąlygose šiose nuorodose: https: //policies.google.com/privacy?hl=de ir https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. elektroninės prekybos ir mokėjimo paslaugų teikėjai

Duomenų tvarkymas (klientų ir sutarčių duomenys)

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tiek, kiek jie yra būtini teisiniams santykiams (inventoriaus duomenys) nustatyti, papildyti ar pakeisti. Tai daroma remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. b DSGVO, kuriuo leidžiama tvarkyti duomenis sutarties vykdymo arba ikisutartinių priemonių tikslais. Renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis apie naudojimąsi šia svetaine (naudojimo duomenys) tik tiek, kiek tai būtina, kad naudotojas galėtų naudotis paslauga arba kad už ją būtų galima imti mokestį.

Surinkti kliento duomenys bus ištrinti įvykdžius užsakymą arba nutraukus verslo santykius. Įstatymuose numatyti saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę.

Privatumo politika

Fragen? Chat mit uns!