1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket med avseende på denna och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.

2. Värdtjänster och nätverk för innehållsleverans (CDN)

Extern hosting

Denna webbplats hostas av en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterns servrar. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatser och andra data som genereras via en webbplats.

Värdföretaget används för att fullgöra avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6.1 b DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (art. 6.1 f DSGVO).

Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som detta är nödvändigt för att uppfylla sina serviceåtaganden och kommer att följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Slutande av ett avtal om uppdragsbehandling

För att säkerställa en dataskyddskonform behandling har vi ingått ett avtal om orderbehandling med vår hoster.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-post: dispo@direkt1.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod anges i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre gäller. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om dataöverföring till USA

På vår webbplats integreras bl.a. verktyg från företag med säte i USA. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags servrar i USA. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredje land i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA ATT DET FINNS TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DSGVO).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 21 (2) I DEN TYSKA DATASKYDDSLAGEN).

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR ska registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad förbindelse på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Så länge granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller verkställa rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
  • Om du vill göra en invändning enligt Art. 21 para. 1 DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa – förutom att lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed att de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för Impressumsplikten används för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppostmeddelanden.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din terminalenhet. Session cookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din terminalenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan även cookies från tredjepartsföretag lagras på din terminal när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för bearbetning av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (funktionella cookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) lagras på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, baseras lagringen av de aktuella cookies uteslutande på detta samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och, om nödvändigt, begära ditt samtycke.

Cookie samtycke med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookies cookie consent-teknik för att få ditt samtycke till att lagra vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (nedan kallat Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller själv raderar Borlabs cookie, eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Användningen av Borlabs teknik för samtycke till cookies görs för att erhålla de samtycken som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverns loggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågningen och i händelse av uppföljningsförfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

Kommunikation via WhatsApp

För kommunikation med våra kunder och andra tredje parter använder vi bland annat snabbmeddelandetjänsten WhatsApp. Leverantören är WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen sker via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), vilket förhindrar att WhatsApp eller andra tredje parter får tillgång till kommunikationsinnehållet. WhatsApp får dock tillgång till metadata som skapas under kommunikationsprocessen (t.ex. avsändare, mottagare och tid). Vi vill också påpeka att WhatsApp, enligt egen utsago, delar personuppgifter om sina användare med sitt moderbolag Facebook, som har sitt säte i USA. Ytterligare information om databehandling finns i WhatsApps integritetspolicy på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp används på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera så snabbt och effektivt som möjligt med kunder, berörda parter och andra affärs- och avtalspartner (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO). Om ett motsvarande samtycke har begärts, utförs databehandlingen uteslutande på grundval av samtycket; detta kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Kommunikationsinnehållet som utbyts mellan och på WhatsApp förblir hos oss tills du ber oss att radera det, återkalla ditt samtycke till att lagra det eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – förblir opåverkade.

Vi använder WhatsApp i varianten ”WhatsApp Business”.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Vi har ställt in våra WhatsApp-konton så att de inte automatiskt matchar data med adressboken på de smartphones som används.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med WhatsApp.

Användning av WhatsApp

I den mån du har samtyckt kommer vi att behandla dina uppgivna eller aktuella
personuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress).E-postadress, budbärare
ID, profilbild, meddelanden) för kommunikation om förberedelser och genomförande av
Utförande av alla beställningar samt för att skicka marknadsföringsinformation
(t.ex. erbjudanden, nyhetsbrev) med hjälp av Instantmeddelandentjänsten
”WhatsApp” från WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irland.


Ett befintligt meddelandekonto krävs för att använda denna tjänst.

Vi vill påpeka att WhatsApp Ireland Limited kan vara
eventuelltpersonuppgifter (särskilt metadata om den registrerade).
Kommunikation) till WhatsApp Inc. som också lagras på servrar i länder i
behandlas utanför EU (t.ex. USA), där det inte finns någon lämplig
nivå av dataskydd råder.

WhatsApp kan dela dessa uppgifter med andra
Företag inom och utanför Facebookgrupp av företag.
Mer information finns i WhatsApp Business sekretesspolicy
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) och WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolicy). Vi har varken exakta
Kunskap om eller påverkan på databehandling av WhatsApp Ireland
Limited eller WhatsApp Inc. som är ansvarig enligtansvarig enligt dataskyddslagstiftningen.

Förutom de mottagare som nämns ovan använder vi följande för vår
Fullgörande av våra skyldigheter med hjälp av andra tjänsteleverantörer
(Processor).

Observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst utansamtycke när som helst utan att
för framtiden genom att ge oss ditt namn och din adress.
Avbokning via Whatsapp med ett meddelande om avbokning eller via
EMaila till den adress som anges i denna integritetspolicy eller i vårt Impressum.annte E
E-postadress för den relevanta behandlingen av deras personuppgifter
dela.

De ovan nämnda uppgifterna lagras av oss i enlighet med de rättsliga kraven.
raderas så snart deras samtycken som tillåts för behandling återkallas
bzw. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört att gälla eller om det inte är nödvändigt för
syfte är inte nödvändigt.

Om inte uppgifterna raderas för att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål
ändamål, ska behandlingen begränsas till dessa ändamål. ändamål begränsade. I.e.,
Uppgifterna blockeras och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller till exempel
Uppgifter hämtade från kommersiella eller skatterättsliga skäl måste lagras
eller lagring av sådana uppgifter för att hävda, utöva eller försvaraav
rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
juridisk person krävs.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter som anges för detta ändamål endast för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid registreringen måste lämnas i sin helhet. I annat fall kommer vi att neka registrering.

För viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

De uppgifter som anges vid registreringen behandlas i syfte att genomföra det användarförhållande som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (art. 6 para. 1 lit. b DSGVO).

De uppgifter som samlas in under registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. På så sätt får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data kan sammanfattas av Google i en profil som tilldelas respektive användare eller deras slutenhet.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av detta analysverktyg baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 Para. 1 lit. a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics för att visa lämpliga annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller uppgifter om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en viss person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics enligt vad som visas i punkten ”Invändning mot datainsamling”.

Lagringsperiod

Data som lagras av Google på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android reklam-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Detaljer kan hittas under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins och verktyg

Google Web Fonts (lokal hosting)

Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. Någon anslutning till Googles servrar sker inte.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används för att ge en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallad ”reCAPTCHA”) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om de uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende på grundval av olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart besökaren går in på webbplatsen. För analysändamål utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare informeras inte om att en analys pågår.

Lagring och analys av uppgifterna baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sitt webbutbud från missbruk av automatiserad spionering och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och i Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. E-handel och betalningsleverantörer

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som de är nödvändiga för att upprätta, innehålla eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller ta betalt för den.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Integritetspolicy

Fragen? Chat mit uns!