1. andmekaitse lühidalt

Üldised märkused

Järgnevad teated annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie andmekaitse deklaratsioonist, mis on loetletud käesoleva teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori poolt. Tema kontaktandmed leiate käesoleva veebisaidi Impressumist.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebilehte. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete sellele veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Muid andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Teil on ka õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud oma nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist teatud tingimustel. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Selle ja muude andmekaitsealaste küsimuste osas võite meiega igal ajal ühendust võtta jäljendis toodud aadressil.

Kolmandate osapoolte analüüsivahendid ja -vahendid

Selle veebisaidi külastamisel võidakse teie surfikäitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Üksikasjalik teave nende analüüsiprogrammide kohta on esitatud järgmises andmekaitsedeklaratsioonis.

2. hosting ja sisu edastamise võrgud (CDN)

Väline hosting

Seda veebisaiti haldab väline teenusepakkuja (hoster). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid hoitakse hostaja serverites. See võib hõlmata muu hulgas IP-aadresse, kontaktaotlusi, meta- ja sideandmeid, lepingulisi andmeid, kontaktandmeid, nimesid, veebisaidi külastusi ja muid veebisaidi kaudu loodud andmeid.

Hosterit kasutatakse lepingu täitmiseks meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide suhtes (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise tagamiseks professionaalse teenusepakkuja poolt (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt f).

Meie hoster töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tema teeninduskohustuste täitmiseks, ja järgib meie juhiseid nende andmete osas.

Me kasutame järgmist hosti:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Tellimustööde töötlemise lepingu sõlmimine

Andmekaitsekohase töötlemise tagamiseks oleme sõlminud oma hosteriga tellimuste töötlemise lepingu.

3 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja milleks seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Selle veebisaidi vastutav töötleja on:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-post: dispo@direkt1.com

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Ladustamisperiood

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole märgitud täpsemat säilitamisperioodi, jäävad teie isikuandmed meile, kuni andmete töötlemise eesmärk ei ole enam kohaldatav. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate andmete töötlemiseks antud nõusoleku, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud õiguslikult lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitustähtajad); viimasel juhul kustutatakse andmed, kui need põhjused enam ei kehti.

Märkus andmete edastamise kohta Ameerika Ühendriikidesse

Muu hulgas on meie veebisaidile integreeritud USAs asuvate ettevõtete tööriistad. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada vastavate ettevõtete USA serveritesse. Me tahame rõhutada, et USA ei ole turvaline kolmas riik ELi andmekaitseõiguse tähenduses. USA ettevõtted on kohustatud andma isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu kohtusse pöörduda. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt luureteenistused) töötlevad, hindavad ja säilitavad teie andmeid, mis asuvad USA serverites, jälgimise eesmärgil. Meil ei ole nende töötlemistoimingute üle mingit mõju.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku alusel. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni tühistamiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturundusele (GDPR artikkel 21).

KUI ANDMETÖÖTLUS PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F DSGVO, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA KÄESOLEVATEL SÄTETEL PÕHINEVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE ALUSEKS OLEV ÕIGUSLIK ALUS ON ESITATUD KÄESOLEVAS ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIS. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSNÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE VASTAVALT DSGVO ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT SAKSA ANDMEKAITSESEADUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 2).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPRi rikkumise korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle ühises, masinloetavas vormis. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

SSL või TLS krüpteerimine

See sait kasutab SSL- või TLS-krüpteerimist turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks, mida saadate meile kui saidi operaatorile. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub “http://” asemel “https://” ja brauserireas oleva lukusümboli järgi.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

Teave, kustutamine ja parandamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada või kustutada. Võite meiega igal ajal ühendust võtta selleks ja edasiste isikuandmete kohta käivate küsimuste esitamiseks jäljendis toodud aadressil.

Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta jäljendis toodud aadressil. Töötlemise piiramise õigus on olemas järgmistel juhtudel:

  • Kui te vaidlustate meie valduses olevate isikuandmete õigsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Läbivaatamise ajal on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/ toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
  • Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda kustutamise asemel teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui soovite esitada vastuväite vastavalt artikli 21 lõikele 1. 1 DSGVO, tuleb leida tasakaal teie ja meie huvide vahel. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid – lisaks nende säilitamisele – töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

Vastuväited reklaami e-kirjadele

Siinkohal on vastuväiteid avaldatud kontaktandmete kasutamisele reklaami- ja teabematerjalide edastamiseks, mida ei ole selgesõnaliselt taotletud. Lehekülgede operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid, kui reklaamteavet saadetakse soovimatult, näiteks rämpsposti teel.

4. andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei põhjusta teie lõppseadmele mingit kahju. Need salvestatakse teie lõppseadmesse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Mõningatel juhtudel võidakse teie lõppseadmesse salvestada ka kolmandate osapoolte ettevõtete küpsiseid, kui sisenete meie veebilehele (kolmandate osapoolte küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda osapoole ettevõtte teatud teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiks teatud veebilehe funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Muid küpsiseid kasutatakse kasutajate käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks.

Küpsiseid, mis on vajalikud elektroonilise suhtluse läbiviimiseks (vajalikud küpsised) või teatud soovitud funktsioonide pakkumiseks (funktsionaalsed küpsised, nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või veebilehe optimeerimiseks (nt küpsised veebi külastatavuse mõõtmiseks), salvestatakse artikli 6 lõike 1 alusel. 1 lit. f DSGVO, kui ei ole sätestatud muud õiguslikku alust. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi salvestada küpsiseid oma teenuste tehniliselt veavaba ja optimeeritud osutamiseks. Kui küpsiste säilitamiseks on küsitud nõusolekut, põhineb kõnealuste küpsiste säilitamine ainult sellel nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a); nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Saate oma veebilehitseja nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui küpsised on deaktiveeritud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Kui küpsiseid kasutavad kolmandatest isikutest ettevõtted või analüüsi eesmärgil, teavitame teid sellest eraldi käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni raames ja vajadusel küsime teie nõusolekut.

Küpsise nõusolek Borlabs küpsisega

Meie veebisait kasutab Borlabs Cookie’s küpsiste nõusoleku tehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks teie brauseris ja dokumenteerida see kooskõlas andmekaitseseadusega. Selle tehnoloogia pakkuja on Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (edaspidi “Borlabs”).

Kui sisenete meie veebisaidile, salvestatakse teie brauserisse Borlabs’i küpsis, mis salvestab teie antud nõusolekuid või nende nõusolekute tühistamist. Neid andmeid ei jagata Borlabs’i küpsiste pakkujaga.

Kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni taotlete nende kustutamist või kustutate Borlabs’i küpsise ise või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane. Kohustuslikud seadusjärgsed säilitamisperioodid jäävad muutumatuks. Üksikasjad Borlabs Cookie andmetöötluse kohta on leitavad aadressil https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs küpsiste nõusoleku tehnoloogia kasutamine toimub selleks, et saada seadusega nõutud nõusolekud küpsiste kasutamiseks. Selle õiguslik alus on artikli 6 lõige 1. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on järgmised:

  • Brauseri tüüp ja versioon
  • Kasutatud operatsioonisüsteem
  • Referrer URL
  • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
  • Serveripäringu aeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine põhineb artikli 6 lõikel 1. 1 lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt veavaba esitusviisi ja optimeerimise vastu – selleks tuleb salvestada serverilogifailid.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi kaudu, salvestame teie andmed päringuvormi kaudu, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelpäringute korral. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb artikli 6 lõikel 1. 1 lit. b DSGVO, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil, mis on seotud meile esitatud päringute tõhusa käsitlemisega (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud.

Kontaktvormi sisestatud andmed jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud teie päringu töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige säilitamisperioodid – jäävad muutumatuks.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, päring), teie päringu töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb artikli 6 lõikel 1. 1 lit. b DSGVO, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil, mis on seotud meile esitatud päringute tõhusa käsitlemisega (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud.

Andmed, mida sa meile kontaktitaotluste kaudu saadad, jäävad meile, kuni sa palud meid neid kustutada, tühistad oma nõusoleku nende säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud sinu taotluse töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige seadusjärgsed säilitamisperioodid – ei mõjuta neid.

Suhtlemine WhatsAppi kaudu

Meie klientide ja teiste kolmandate isikutega suhtlemiseks kasutame muu hulgas kiirsõnumiteenust WhatsApp. Teenusepakkuja on WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa.

Side toimub otsast-otsani krüpteerimise teel (peer-to-peer), mis takistab WhatsAppil või muudel kolmandatel isikutel juurdepääsu side sisule. WhatsApp saab aga juurdepääsu metaandmetele, mis luuakse suhtlusprotsessi käigus (nt saatja, saaja ja kellaaeg). Samuti soovime juhtida tähelepanu sellele, et WhatsApp jagab oma enda avalduse kohaselt oma kasutajate isikuandmeid oma emaettevõtte Facebookiga, mis asub USAs. Täiendavad üksikasjad andmete töötlemise kohta on leitavad WhatsAppi privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsAppi kasutatakse meie õigustatud huvi alusel, et suhelda võimalikult kiiresti ja tõhusalt klientide, huvitatud isikute ja teiste äri- ja lepingupartneritega (DSGVO art. 6 lg. 1 p. 1 lit. f). Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub andmetöötlus üksnes nõusoleku alusel; selle võib igal ajal tagasi võtta, nii et see jõustub tulevikus.

WhatsAppi vahendusel vahetatud side sisu jääb meile, kuni te palute meid seda kustutada, tühistate oma nõusoleku selle säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud teie päringu töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige säilitamisperioodid – jäävad muutumatuks.

Me kasutame WhatsAppi “WhatsApp Business” variandis.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Oleme seadistanud oma WhatsAppi kontod nii, et see ei sobita automaatselt andmeid kasutatavate nutitelefonide aadressiraamatuga.

Oleme sõlminud tellimuste töötlemise lepingu WhatsAppiga.

WhatsAppi kasutamine

Kui te olete andnud oma nõusoleku, töötleme teie avalikustatud või olemasolevaid
isikuandmed (nt nimi, telefoninumber, e-posti aadress).Mailaadress, sõnumitooja
ID, profiilipilt, sõnumid) suhtlemiseks seoses ettevalmistamise ja
mis tahes tellimuste täitmine ning reklaamteabe saatmine
(nt pakkumised, uudiskirjad), kasutades InstantSõnumidteenust
“MisApp” of WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Iirimaa.


Selle teenuse kasutamiseks on vaja olemasolevat sõnumikontot.

Soovime juhtida tähelepanu sellele, et WhatsApp Ireland Limited võib olla
võimalik, etisikuandmed (eelkõige andmesubjekti metaandmed).
Communication) WhatsApp Inc. mis on samuti salvestatud serverites riikides, mis asuvad
mida töödeldakse väljaspool ELi (nt USA), kus puudub asjakohane
kehtib andmekaitse tase.

WhatsApp võib neid andmeid teistega jagada
Ettevõtted Facebooki sees ja väljaspoolettevõtete gruppi.
Lisateavet leiate WhatsApp Businessi privaatsuspoliitikast.
(https://www.whatsapp.com/legal/business)policy/) ja WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypoliitika). Meil ei ole täpset
Teadmised ega mõju andmetöötlusele WhatsApp Iirimaa poolt
Limited või WhatsApp Inc., mis vastutabandmekaitseõiguse alusel vastutab.

Lisaks eespool juba konkreetselt nimetatud vastuvõtjatele kasutame oma töös järgmisi isikuid
Meie kohustuste täitmine teiste teenusepakkujate abil
(Protsessor).

Pange tähele, et te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ilmanõusolekut igal ajal ilma
tuleviku jaoks, andes meile oma nime ja aadressi.
Tühistamine Whatsappi kaudu sõnumiga “Tühistamine” või e-posti teel
EPosti aadressile, mis on nimetatud käesolevas privaatsuspoliitikas või meie jäljendis.annte E
Nende isikuandmete asjakohase töötlemise e-posti aadress
jagada.

Eespool nimetatud andmeid säilitame me vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele.
kustutatakse niipea, kui nende töötlemiseks lubatud nõusolekud tühistatakse.
bzw. kui nende andmete töötlemise eesmärk on ära langenud või kui see ei ole vajalik selleks, et
eesmärk ei ole nõutav.

Välja arvatud juhul, kui andmed kustutatakse, sest need on vajalikud muude ja seaduslikult lubatud
eesmärkidel, piirdub nende töötlemine nende eesmärkidega. piiratud eesmärkidel. St,
andmed blokeeritakse ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib näiteks
Kaubanduslikest andmetest saadud andmed või maksuõiguslikel põhjustel tuleb säilitada
või selliste andmete säilitamine, mis on vajalik järgmiste õiguste teostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseksof
õiguslike nõuete või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks.
juriidiline isik on nõutav.

Registreerimine sellel veebilehel

Saate sellel veebisaidil registreeruda, et kasutada saidi lisafunktsioone. Me kasutame sel eesmärgil sisestatud andmeid ainult selleks, et kasutada vastavat pakkumist või teenust, mille jaoks te olete registreerunud. Registreerimisel nõutud kohustuslik teave tuleb esitada täies ulatuses. Vastasel juhul keeldume registreerimisest.

Oluliste muudatuste puhul, näiteks pakkumise ulatuse või tehniliselt vajalike muudatuste puhul, kasutame registreerimisel esitatud e-posti aadressi, et teid sel viisil teavitada.

Registreerimise käigus sisestatud andmeid töödeldakse registreerimisega loodud kasutajasuhte rakendamiseks ja vajaduse korral edasiste lepingute sõlmimiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt b).

Registreerimise käigus kogutud andmeid säilitame nii kaua, kui olete sellel veebisaidil registreeritud, ja seejärel kustutame need. Seadusjärgseid säilitamisperioode see ei mõjuta.

5. analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

See veebileht kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics võimaldab veebisaidi operaatoril analüüsida veebisaidi külastajate käitumist. Seejuures saab veebisaidi operaator mitmesuguseid kasutusandmeid, näiteks lehekülje vaatamise, külastuse kestuse, kasutatud operatsioonisüsteemide ja kasutaja päritolu kohta. Google võib need andmed koondada profiili, mis on määratud vastavale kasutajale või tema lõppseadmele.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutaja äratundmist kasutaja käitumise analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Google’i poolt selle veebisaidi kasutamise kohta kogutud teave edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Selle analüüsivahendi kasutamine põhineb artikli 6 lõikel. 1 lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi analüüsida kasutajate käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami. Kui on taotletud vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine üksnes artikli 6 lõike 1 alusel. 1 lit. DSGVO; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonüümseks muutmine

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. See tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides enne selle edastamist USAsse. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google’i andmetega.

Brauseri plugin

Saate takistada oma andmete kogumist ja töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, leiate Google’i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Töö töötlemine

Oleme sõlminud Google’iga tellimuste töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Demograafilised omadused Google Analyticsis

See veebileht kasutab Google Analyticsi “demograafiliste tunnuste” funktsiooni, et kuvada veebilehe külastajatele sobivaid reklaame Google’i reklaamivõrgus. See võimaldab luua aruandeid, mis sisaldavad väiteid veebilehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google’i huvipõhisest reklaamist ja kolmandate osapoolte teenusepakkujate külastajate andmetest. Neid andmeid ei saa määrata konkreetsele isikule. Te saate selle funktsiooni igal ajal oma Google’i konto reklaami seadete kaudu välja lülitada või üldiselt keelata oma andmete kogumise Google Analytics’i poolt, nagu on näidatud punktis “Andmete kogumise keelamine”.

Ladustamisperiood

Google’i poolt kasutaja ja sündmuse tasandil salvestatud andmed, mis on seotud küpsiste, kasutaja identifikaatorite (nt kasutaja ID) või reklaami ID-dega (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaami ID), anonüümseks muudetakse või kustutatakse 14 kuu möödudes. Üksikasjad on leitavad alljärgneva lingi alt: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. pluginad ja tööriistad

Google Web Fonts (kohalik hosting)

See sait kasutab Google’i poolt pakutavaid nn veebifonte, et kuvada fonte ühtlaselt. Google’i kirjatüübid on paigaldatud lokaalselt. Ühendust Google’i serveritega ei toimu.

Lisateavet Google’i veebifontide kohta leiate aadressil https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i privaatsuspoliitikas: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

See sait kasutab kaarditeenust Google Maps. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada oma IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google’i USA-s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Selle saidi teenusepakkujal ei ole mingit mõju sellele andmeedastusele.

Google Mapsi kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitluse huvides ja selleks, et oleks lihtne leida meie veebilehel näidatud kohti. See kujutab endast õigustatud huvi artikli 6 lõike 6 tähenduses. 1 lit. f GDPR. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes artikli 6 lõike 1 alusel. 1 lit. DSGVO; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiate Google’i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Kasutame sellel veebisaidil “Google reCAPTCHA” (edaspidi “reCAPTCHA”). Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

reCAPTCHA eesmärk on kontrollida, kas sellel veebisaidil (nt kontaktvormil) sisestatud andmed on sisestatud inimese või automaatse programmi poolt. Selleks analüüsib reCAPTCHA veebisaidi külastaja käitumist erinevate tunnuste alusel. See analüüs algab automaatselt kohe, kui veebilehe külastaja siseneb veebilehele. Analüüsi eesmärgil hindab reCAPTCHA mitmesugust teavet (nt IP-aadress, veebisaidi külastaja poolt veebisaidil veedetud aeg või kasutaja poolt tehtud hiireliigutused). Analüüsi käigus kogutud andmed edastatakse Google’ile.

reCAPTCHA analüüsid toimuvad täielikult taustal. Veebisaidi külastajad ei ole teadlikud, et analüüs toimub.

Andmete säilitamine ja analüüsimine põhineb artikli 6 lõikel. 1 lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kaitsta oma veebipakkumisi kuritarvitusliku automatiseeritud luuramise ja SPAMi eest. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes artikli 6 lõike 1 alusel. 1 lit. DSGVO; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet Google reCAPTCHA kohta leiate Google’i privaatsuspoliitikast ja Google’i kasutustingimustest järgmistel linkidel: https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. e-kaubanduse ja maksete pakkujad

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd need on vajalikud õigussuhte loomiseks, sisustamiseks või muutmiseks (inventuuriandmed). Seda tehakse artikli 6 lõike 6 alusel. 1 lit. b DSGVO, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks. Me kogume, töötleme ja kasutame selle veebisaidi kasutamise kohta isikuandmeid (kasutusandmed) ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et võimaldada kasutajal teenust kasutada või selle eest tasu küsida.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist. Seadusjärgseid säilitamisperioode see ei mõjuta.

Privaatsuspoliitika

Fragen? Chat mit uns!