1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei megtalálhatók a honlap impresszumában.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

A következő hosztert használjuk:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében a tárhelyszolgáltatóval megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-mail: dispo@direkt1.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Megjegyzés az USA-ba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit is beépítjük a weboldalunkra. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai az érintett vállalatok amerikai szervereire kerülhetnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat időtartama alatt Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást kíván benyújtani. 1 DSGVO értelmében egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok továbbítása céljából történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához szükséges sütiket (szükséges sütik) vagy az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) a 6. cikk (1) bekezdése alapján tároljuk. 1 liter. f DSGVO, kivéve, ha más jogalapot jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Cookie hozzájárulás a Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie süti hozzájárulási technológiáját használja az Ön hozzájárulásának megszerzéséhez, hogy bizonyos sütiket a böngészőjében tárolhassunk, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentáljuk. A technológia szolgáltatója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs cookie-szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs cookie-k hozzájárulási technológiájának használata a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ebből a célból a szervernaplófájlokat rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok – nem érintik.

Kommunikáció WhatsAppon keresztül

Az ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel való kommunikációhoz többek között a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A kommunikáció végponttól végpontig terjedő titkosítással történik (peer-to-peer), ami megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikációs tartalomhoz. A WhatsApp azonban hozzáférést kap a kommunikációs folyamat során létrehozott metaadatokhoz (pl. feladó, címzett és időpont). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a WhatsApp saját nyilatkozata szerint megosztja felhasználóinak személyes adatait az anyavállalattal, a Facebookkal, amely az USA-ban székel. Az adatfeldolgozással kapcsolatos további részletek a WhatsApp adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

A WhatsApp-ot jogos érdekünk alapján használjuk, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, az érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f) alpontja). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatfeldolgozás kizárólag a hozzájárulás alapján történik; ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a jövőre nézve.

A WhatsAppon és a WhatsAppon folytatott kommunikáció tartalma mindaddig nálunk marad, amíg Ön nem kéri annak törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük az Ön megkeresésének feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

A WhatsAppot a „WhatsApp Business” változatban használjuk.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

WhatsApp-fiókjainkat úgy állítottuk be, hogy az ne egyeztesse automatikusan az adatokat a használt okostelefonok címjegyzékével.

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a WhatsApp-szal.

A WhatsApp használata

Amennyiben Ön beleegyezett, feldolgozzuk az Ön nyilvánosságra hozott vagy jelen lévő
személyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím stb.).Mailcím, futár
azonosító, profilkép, üzenetek) az előkészítéssel kapcsolatos kommunikációhoz és a
Bármilyen megbízás teljesítése, valamint promóciós információk küldése
(pl. ajánlatok, hírlevelek) az InstantMessagingszolgáltatással
„MiApp” of WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Írország.


A szolgáltatás használatához meglévő üzenetküldő fiók szükséges.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a WhatsApp Ireland Limitednek lehet
esetlegszemélyes adatok (különösen az érintett metaadatai).
Kommunikáció) a WhatsApp Inc. amelyet szintén az alábbi országokban található szervereken tárolnak
az EU-n kívül (pl. az USA-ban) feldolgozott adatok, ahol nincs megfelelő
az adatvédelem szintje érvényesül.

A WhatsApp megoszthatja ezeket az adatokat másokkal
Vállalkozások a Facebookon belül és kívülvállalatcsoport.
További információkért lásd a WhatsApp Business adatvédelmi szabályzatát.
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) és a WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolitika). Nem rendelkezünk sem pontos
A WhatsApp Ireland által végzett adatfeldolgozás ismerete és befolyásolása
Limited vagy a WhatsApp Inc., amely felelősfelelős az adatvédelmi jogszabályok szerint.

A fentiekben már konkrétan megnevezett címzetteken kívül a következő címzetteket használjuk fel
Kötelezettségeink teljesítése más szolgáltatók segítségével
(Processzor).

Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy a következők nélkülhozzájárulását bármikor anélkül, hogy
a jövőre nézve a neved és a címed megadásával.
Lemondás Whatsappon keresztül egy üzenettel, amelyben szerepel a Lemondás vagy a
EPostai úton a jelen adatvédelmi szabályzatban vagy az impresszumunkban megadott címre.Annte E
A személyes adatok vonatkozó feldolgozásának e-mail címe
megosztás.

A fent említett adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően tároljuk.
törlésre kerülnek, amint az adatkezeléshez engedélyezett hozzájárulásukat visszavonják
bzw. ha ezen adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy ha az adatok feldolgozása nem szükséges a következőkhöz
nem szükségesek.

Kivéve, ha az adatok törlésére azért kerül sor, mert az adatokra más, jogilag elfogadható célból van szükség.
célokra, a feldolgozásuk ezekre a célokra korlátozódik. korlátozott célokra. Vagyis,
az adatokat zárolják és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például a következőkre
Kereskedelmi forgalomból származó adatok vagy adójogi okokból kell tárolni
vagy az ilyen adatok tárolása a következők érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekébena
jogi igények vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.
jogi személyre van szükség.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön ilyen módon történő tájékoztatására.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

5. elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalmegtekintésekről, a tartózkodás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó származásáról. Ezeket az adatokat a Google egy profilban összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy végkészülékéhez rendel.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Az elemzési eszköz használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. DSGVO; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt továbbítja az Egyesült Államokba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Munkavégzés

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Demográfiai jellemzők a Google Analyticsben

Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját használja annak érdekében, hogy a Google hirdetési hálózatán belül megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg a weboldal látogatóinak. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a webhely látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó kimutatásokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődés-alapú hirdetéseiből és harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókja hirdetési beállításain keresztül, vagy általában megtilthatja az adatainak Google Analytics általi gyűjtését, amint az az „Adatgyűjtés elleni tiltakozás” pontban látható.

Tárolási időszak

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick sütik, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó adatokat 14 hónap elteltével anonimizáljuk vagy töröljük. Részletek az alábbi linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. bővítmények és eszközök

Google Web Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. A Google szerverekhez való kapcsolódás nem történik meg.

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezeket az információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra.

A Google Térképet online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk, valamint azért, hogy megkönnyítsük a weboldalon megjelölt helyek megtalálását. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. DSGVO; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban „reCAPTCHA”) szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon (pl. egy kapcsolatfelvételi űrlapon) megadott adatokat ember vagy egy automatizált program adja-e meg. Ebből a célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Elemzési célokból a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által a weboldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat továbbítják a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem tudnak arról, hogy elemzésre kerül sor.

Az adatok tárolása és elemzése a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatikus kémkedéstől és a SPAM-től. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. DSGVO; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google szolgáltatási feltételeit a következő linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Adatfeldolgozás (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben azok a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy módosításához szükségesek (leltári adatok). Erre a 6. cikk (6) bekezdése alapján kerül sor. 1 liter. b DSGVO, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatást, vagy hogy díjat számítson fel érte.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adatvédelmi szabályzat

Fragen? Chat mit uns!