1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú tak, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, len čo vstúpite na túto webovú lokalitu.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V súvislosti s touto a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky analyzované vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Túto webovú lokalitu hostí externý poskytovateľ služieb (hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite sú uložené na serveroch hostiteľa. Môže ísť okrem iného o IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmlúv voči našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie jeho povinností v oblasti služieb, a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto údajov.

Používame nasledujúci hoster:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní na objednávku

S cieľom zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s ochranou osobných údajov sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok s naším hostiteľom.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-mail: dispo@direkt1.com

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Doba skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané, keď tieto dôvody prestanú platiť.

Poznámka k prenosu údajov do USA

Na našej webovej stránke sú okrem iného integrované nástroje od spoločností so sídlom v USA. Keď sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na americké servery príslušných spoločností. Radi by sme upozornili, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že orgány USA (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na serveroch USA na účely sledovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE SPRACOVANIE ZALOŽENÉ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACÚVANIE NIE JE NEVYHNUTNÉ NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 DSGVO).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 2 NEMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, zvyčajne budeme potrebovať čas na ich overenie. Počas trvania preskúmania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak chcete podať námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO je potrebné nájsť rovnováhu medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu – okrem ich uloženia – spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Námietka proti reklamným e-mailom

Týmto sa namieta proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti odtlačku na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané „cookies“. Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia. Sú uložené buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po skončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie príslušných súborov cookie sa zakladá výlučne na tomto súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať osobitne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Súhlas so súborom cookie spoločnosti Borlabs

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs Cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len „Borlabs“).

Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie spoločnosti Borlabs, ktorý uchováva súhlasy, ktoré ste udelili, alebo odvolanie týchto súhlasov. Tieto údaje sa nezdieľajú s poskytovateľom súborov cookie spoločnosti Borlabs.

Zhromaždené údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo kým sami nevymažete súbor cookie spoločnosti Borlabs, alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov spoločnosti Borlabs Cookie nájdete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Používanie technológie súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs sa vykonáva s cieľom získať zákonom požadované súhlasy na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel sa musia zaznamenávať logovacie súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 lit. b DSGVO, pokiaľ vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom vybavovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 lit. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom vybavovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Komunikácia prostredníctvom aplikácie WhatsApp

Na komunikáciu s našimi zákazníkmi a inými tretími stranami používame okrem iného službu okamžitých správ WhatsApp. Poskytovateľom je spoločnosť WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Komunikácia prebieha prostredníctvom koncového šifrovania (peer-to-peer), ktoré zabraňuje spoločnosti WhatsApp alebo iným tretím stranám získať prístup k obsahu komunikácie. WhatsApp však získava prístup k metadátam, ktoré sa vytvárajú v priebehu komunikačného procesu (napr. odosielateľ, príjemca a čas). Chceli by sme tiež upozorniť, že WhatsApp podľa vlastného vyhlásenia zdieľa osobné údaje svojich používateľov so svojou materskou spoločnosťou Facebook, ktorá sídli v USA. Ďalšie podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp sa používa na základe nášho oprávneného záujmu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a inými obchodnými a zmluvnými partnermi (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f DSGVO). Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie údajov sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu; tento súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Obsah komunikácie, ktorý si vymieňate medzi sebou a v aplikácii WhatsApp, zostáva u nás, kým nás nepožiadate o jeho vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s jeho uložením alebo kým sa účel uloženia údajov už neuplatní (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Používame WhatsApp vo variante „WhatsApp Business“.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Nastavili sme naše účty WhatsApp tak, aby automaticky nespárovali údaje s adresárom v používaných smartfónoch.

So spoločnosťou WhatsApp sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

Používanie aplikácie WhatsApp

Pokiaľ ste s tým súhlasili, budeme spracovávať vaše zverejnené alebo prítomné
osobné údaje (napr. meno, telefónne číslo, e-mailová adresa).Mailadresa, posol
ID, profilový obrázok, správy) na komunikáciu týkajúcu sa prípravy a
Vykonávanie akýchkoľvek objednávok, ako aj zasielanie propagačných informácií
(napr. ponuky, informačné bulletiny) pomocou aplikácie Instant.služby
„ČoApp“ spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Írsko.


Na používanie tejto služby je potrebné existujúce konto na zasielanie správ.

Radi by sme upozornili, že spoločnosť WhatsApp Ireland Limited môže mať
prípadneosobné údaje (najmä metadáta dotknutej osoby).
Komunikácia) spoločnosti WhatsApp Inc. ktoré sú tiež uložené na serveroch v krajinách
spracúvané mimo EÚ (napr. USA), kde nie sú k dispozícii vhodné
prevláda úroveň ochrany údajov.

Spoločnosť WhatsApp môže tieto údaje zdieľať s ostatnými
Podniky vo vnútri a mimo Facebookuskupina spoločností.
Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov aplikácie WhatsApp Business
(https://www.whatsapp.com/legal/business)policy/) a WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolitika). Nemáme ani presné
Znalosť ani vplyv na spracovanie údajov spoločnosťou WhatsApp Ireland
Limited alebo WhatsApp Inc., ktorá je zodpovednázodpovedná podľa zákona o ochrane údajov.

Okrem príjemcov, ktorí sú už konkrétne uvedení vyššie, používame pre naše
Plnenie našich povinností s pomocou iných poskytovateľov služieb
(Procesor).

Upozorňujeme, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby stesúhlas kedykoľvek bez toho, aby ste
do budúcnosti tým, že nám poskytnete svoje meno a adresu.
Zrušenie prostredníctvom Whatsapp so správou s uvedením Zrušenie alebo
Ena adresu uvedenú v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v našej tlači.annte E
poštová adresa príslušného spracovania ich osobných údajov
zdieľať.

Vyššie uvedené údaje uchovávame v súlade so zákonnými požiadavkami.
vymazané hneď po odvolaní ich súhlasov povolených na spracovanie.
bzw. ak účel spracovania týchto údajov zanikol alebo ak nie je potrebný na
nie sú potrebné.

Pokiaľ sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a právne prípustné účely.
účely, ich spracovanie sa obmedzí na tieto účely. účely obmedzené. Teda,
údaje sú zablokované a nespracúvajú sa na iné účely. To platí napríklad pre
Údaje získané z komerčných alebo daňových zákonov musia byť uložené
alebo uchovávanie takýchto údajov na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby.
právne nároky alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.
je potrebná právnická osoba.

Registrácia na tejto webovej stránke

Na tejto webovej lokalite sa môžete zaregistrovať a využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Údaje zadané pri registrácii sa spracúvajú na účely realizácie používateľského vzťahu založeného registráciou a v prípade potreby na iniciovanie ďalších zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO).

Údaje zozbierané počas registrácie uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na tejto webovej stránke, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

5. analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej lokality pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje môže spoločnosť Google zhrnúť do profilu, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo jeho koncovému zariadeniu.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy jeho správania (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje o používaní tejto webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Použitie tohto analytického nástroja vychádza z článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 lit. DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie úloh

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics na zobrazovanie vhodných reklám návštevníkom webovej stránky v rámci reklamnej siete Google. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webu. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google a z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v položke „Nesúhlas so zhromažďovaním údajov“.

Doba skladovania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), budú po 14 mesiacoch anonymizované alebo vymazané. Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. zásuvné moduly a nástroje

Webové fonty Google (lokálny hosting)

Táto stránka používa takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google na jednotné zobrazovanie písiem. Fonty Google sú nainštalované lokálne. Pripojenie k serverom Google sa neuskutoční.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať funkcie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 lit. DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://priva cy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Na tejto webovej stránke používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či údaje zadané na tejto webovej stránke (napr. v kontaktnom formulári) zadal človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa začína automaticky, hneď ako návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne informácie (napr. IP adresu, čas, ktorý návštevník webovej lokality strávil na webovej lokalite, alebo pohyby myšou, ktoré vykonal používateľ). Údaje zozbierané počas analýzy sa postúpia spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Ukladanie a analýza údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej lokality má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužívaním automatizovaným špehovaním a pred SPAMom. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 lit. DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a v Podmienkach služby Google na týchto odkazoch: https: //policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. poskytovatelia elektronického obchodu a platieb

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvy)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Toto sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 lit. b DSGVO, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby sme používateľovi umožnili používať službu alebo ju spoplatniť.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Zásady ochrany osobných údajov

Fragen? Chat mit uns!